04

Historie NGK

06 Przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez rozwój i rozpowszechnianie ekologicznych produktów

Działania NGK w zakresie ochrony środowiska obejmują, oprócz działań mających na celu redukcję ilości odpadów i oszczędność energii, działania związane z promowaniem „wkładu społecznego w zakresie ochrony środowiska poprzez produkty”, co jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Idąc naprzód, w dalszym ciągu musimy być firmą, która przyczynia się do ochrony środowiska w oparciu o Filozofię Grupy NGK i Wytyczne Grupy NGK dotyczące zachowań korporacyjnych.

Ustanowienie podstawowej polityki ochrony środowiska w oparciu o naszą podstawową filozofię i wytyczne dotyczące zachowań

Wraz z nastaniem lat 80. ubiegłego wieku ujawniły się nowe problemy środowiskowe, w tym zanieczyszczenie gleby, zniszczenie warstwy ozonowej, globalne ocieplenie i utrata różnorodności biologicznej, oprócz wcześniejszych problemów, takich jak zanieczyszczenie atmosfery i wody.

W takich okolicznościach w 1996 roku NGK ustanowiła „Podstawową Politykę NGK Dotyczącą Ochrony Środowiska” i przedstawiła swój zamiar przyczynienia się do rozwiązania globalnych problemów środowiskowych poprzez działania w sektorze biznesowym „Triple-E”. Przyspieszyliśmy również nasze działania, tworząc co pięć lat, począwszy od 2001 roku, Pięcioletnie Plany Działań Na Rzecz Ochrony Środowiska.

NGK kontynuuje działania w zakresie ochrony środowiska — w największym stopniu poświęca się wnoszeniu wkładu w jego ochronę na całym świecie poprzez swoje produkty, a także oszczędność energii i redukcję CO2 dzięki rozwojowi procesów produkcyjnych.

Podstawowa Polityka NGK Dotycząca Ochrony Środowiska utworzona w 1996 roku

Uznając, że ochrona środowiska jest kluczową kwestią, z którą musi zmierzyć się cała ludzkość, Grupa NGK opracowała w kwietniu 1996 roku Podstawową Politykę Dotyczącą Ochrony Środowiska w oparciu o Filozofię Środowiskową i Wytyczne Działań Na Rzecz Ochrony Środowiska w celu dostosowania swojej działalności korporacyjnej do wymogów ochrony środowiska. W oparciu o tę politykę Grupa NGK pracuje nad zmniejszeniem wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne i w tym celu aktywnie pomaga chronić środowisko poprzez rozwój odpowiednich produktów i technologii.

Filozofia środowiska

Zgodnie ze swoją filozofią korporacyjną, „Produkty i technologie NGK muszą tworzyć nową wartość i przyczyniać się do poprawy jakości życia”, firma NGK poprzez swoje segmenty biznesowe „Triple-E” związane z ekologią, elektroniką i energią będzie przyczyniać się do rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, tworząc komfortowe środowisko dla przyszłych pokoleń.

Wytyczne Działań Na Rzecz Ochrony Środowiska

 1. Dążyć do opracowywania, rozwijania i wytwarzania produktów, które przyczyniają się do ochrony środowiska, oraz produktów charakteryzujących się niewielkim wpływem na środowisko.
 2. Dążyć do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne spowodowanego działalnością biznesową.
  Przeprowadzać przeglądy projektów w celu naukowego zbadania i ocenienia wpływu działalności biznesowej na środowisko naturalne.
  • Promować stosowanie środków oszczędności energii w przypadku wszystkich procesów i urządzeń oraz podejmować działania w celu kontroli emisji CO2.
  • Promować oszczędzanie i recykling zasobów oraz podejmować działania na rzecz kontroli wytwarzania produktów ubocznych.
  • Dążyć do zmniejszenia ryzyka związanego z substancjami toksycznymi poprzez odpowiednie użycie i kontrolę środków chemicznych.
  • Nabywać w pierwszej kolejności przyjazne dla środowiska materiały, części, produkty i urządzenia, wspierając współpracę z naszymi partnerami biznesowymi.
 3. Usprawniać systemy zarządzania środowiskowego w zakresie globalnym przy jednoczesnym nieustannym ograniczaniu naszego wpływu na środowisko.
 4. Nie tylko przestrzegać przepisów, regulacji i innych wymagań z zakresu ochrony środowiska, ale także z własnej inicjatywy ustanawiać normy i dążyć do poprawy naszych sposobów ochrony środowiska.
 5. Dostarczać społeczeństwu w odpowiednim czasie informacji związanych z ochroną środowiska i prowadzić dialog ze wszystkimi zainteresowanymi. Aktywnie rozwijać programy działań społecznych. Angażować się również w edukację i promowanie w celu zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej pracowników.

Dążenie do znaczącej redukcji emisji CO2 poprzez rozwój procesów

W związku z tym, że do produkcji elementów ceramicznych, które są głównym produktem firmy, zużywa się dużo energii podczas procesu wypalania i emituje duże ilości CO2, od pewnego czasu dokładamy starań w celu ograniczenia poziomu emisji i zużycia. Pod względem operacyjnym oznacza to znacznie krótszy czas produkcji i poprawę wydajności procesów produkcyjnych; pod względem wyposażenia oznacza to rozwój procesów o mniejszym wpływie na środowisko. Innymi słowy, przechodzimy na używanie gazu ziemnego jako paliwa do wypalania, a także na materiały do pieców na bazie włókien, wykorzystując ciepło odpadowe i lekkie narzędzia do wypalania. Wynikiem tych działań jest to, że przyjmując ilość CO2 emitowanego z naszych pieców w 1984 roku jako wartość wyjściową wynoszącą 100, zmniejszyliśmy emisję, której wartość wynosiła w 2015 roku 31.

Wprowadzenie procesów o tak niskim wpływie na środowisko miało miejsce w ramach całej Grupy NGK, w tym w placówkach zagranicznych, a w 2011 roku nasze programy w P.T. NGK CERAMICS INDONESIA i NGK CERAMICS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. zostały zarejestrowane w Mechanizmie Czystego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (CDM). CDM to międzynarodowy mechanizm, którego celem jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie ich absorpcji poprzez wsparcie techniczne i finansowe udzielane przez kraje rozwinięte krajom rozwijającym się. Spółka NGK CERAMICS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. została ponownie zarejestrowana w CDM w 2012 roku.

Mechanizm palnika regeneracyjnego

Produkty przyczyniające się do rozwoju ekologicznego społeczeństwa

Największym wkładem firmy NGK w ochronę środowiska jest jego globalna ochrona poprzez wytwarzanie ekologicznych produktów. Przyczyniliśmy się do rozwoju społeczeństwa poprzez rozwój różnorodnych produktów w naszej własnej, podstawowej technologii wytwarzania elementów ceramicznych. Reprezentatywne przykłady z branży motoryzacyjnej obejmują nośniki HONEYCERAM, filtry cząstek stałych do silników Diesla (DPF) oraz wysoko precyzyjne samochodowe czujniki NOx. W związku z wprowadzeniem bardziej rygorystycznych przepisów w latach 80. zeszłego stulecia, od ponad 30 lat dostarczamy światowym producentom samochodów nośniki HONEYCERAM, a w przypadku pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, których spaliny są trudne do oczyszczenia, dostarczamy filtry DPF, które oczyszczają spaliny z cząstek stałych. Ponadto zastosowanie czujników NOx umożliwiło zmniejszenie poziomu emisji NOx dzięki wykrywaniu jego stężenia i przekazywaniu informacji zwrotnej do sterownika.

Z powodzeniem wprowadziliśmy również na rynek baterie NAS — nowość w skali światowej — które są uznawane za produkt przyjazny dla środowiska. Energie wiatru i słoneczna, których stosowanie w ostatnich latach szybko się rozprzestrzeniało, stanowią niestabilne źródła energii i negatywnie wpływają na sieci energetyczne, gdy korzysta się z nich w dużych ilościach. Z tego powodu zamontowano duże ilości baterii NAS, zarówno w Japonii, jak i za granicą, w celu ustabilizowania źródeł zasilania.

W przyszłości nasza Grupa nadal będzie wspierać realizację ważnej misji NGK, jaką jest przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez rozwój odpowiednich produktów i technologii.

Główne produkty NGK wspierające ochronę środowiska

HONEYCERAM

Filtry cząstek stałych do silników Diesla (DPF)

Czujniki NOx

Baterie NAS

System do zatężania odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych

System suszący z mechanizmem kontrolnym działającym na podstawie długości fali

Co możemy robić jako pojedyncze osoby?

W naszym czwartym Pięcioletnim Planie Działań Na Rzecz Ochrony Środowiska, który rozpoczął się w 2016 roku, przyjrzeliśmy się dawnej filozofii NGK — Produkty i technologie NGK muszą tworzyć nową wartość i przyczyniać się do poprawy jakości życia — pod kątem ochrony środowiska i uznaliśmy „Rozwój i rozpowszechnianie ekologicznych produktów” za nasz najważniejszy cel. Koordynując „Nowe/Zreformowane Struktury Produkcyjne” z działaniami mającymi na celu zmniejszenie wpływu na środowisko, nieustannie dążymy do redukcji emisji CO2 wynikającej z działalności produkcyjnej w skali globalnej. Ponadto, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne, postanowiliśmy wzmocnić nasze działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej i zarządzaniem ryzykiem dotyczącym źródeł wody.

W przypadku problemów środowiskowych ważne jest podejście indywidualne — to, w jaki sposób dana osoba może przekazać swój wkład. Jeśli chodzi o NGK, musimy przyczyniać się do ochrony środowiska, opracowując plany zmniejszania wpływu naszej działalności biznesowej na nie poprzez zmianę systemów pracy z zaangażowaniem wszystkich osób, jednocześnie dostarczając społeczeństwu możliwie jak najwięcej produktów przyjaznych dla środowiska.

Nowy Pięcioletni Plan Działań Na Rzecz Ochrony Środowiska (2016–2020)

Kategoria Czynność KPI Cel na rok obrotowy 2020
Wkład środowiskowy/społeczny
Wkład środowiskowy/społeczny poprzez produkty
Opracowywanie i dystrybucja produktów przyczyniających się do ochrony środowiska Wzrost sprzedaży (%) Co najmniej 60% w stosunku do roku obrotowego 2013 (skonsolidowane)
Promowanie ekologicznych zamówień Postępy w realizacji planu (%) Utrzymanie poziomu w Japonii, rozszerzenie za granicą
Promowanie komunikacji w zakresie ochrony środowiska
Przyczynianie się do rozwoju lokalnych społeczności Postępy w realizacji planu (%) Nieustanne usprawnianie działań w zakresie współistnienia ze społecznościami
Zwiększanie świadomości środowiskowej Postępy w realizacji planu (%) Nieustanne usprawnianie szkoleń z zakresu ochrony środowiska i ujawniania informacji
Zachowanie różnorodności biologicznej
Promowanie działań opartych na wytycznych dotyczących zachowania różnorodności biologicznej Postępy w realizacji planu (%) Rozszerzenie i udoskonalanie treści działań Aichi Target
Zmniejszenie wpływu na środowisko
Zapobieganie globalnemu ociepleniu
Redukcja emisji CO2 pochodzącego z produkcji Podstawowa jednostka na sprzedaż netto Redukcja 20% w stosunku do roku obrotowego 2013 (skonsolidowana)
Redukcja z BAU (%) 15% w stosunku do roku obrotowego 2013 (skonsolidowane)
Redukcja emisji CO2 pochodzącego z łańcuchów dostaw Podstawowa jednostka na objętość transportową Średnia roczna redukcja o 1%, w perspektywie średnio- i długoterminowej (skonsolidowana)
Efektywne wykorzystanie zasobów
Zmniejszanie ilości wyrzucanych materiałów pochodzących z produkcji Podstawowa jednostka na sprzedaż netto Redukcja 30% w stosunku do roku obrotowego 2013 (skonsolidowana)
Redukcja z BAU (%) 20% w stosunku do roku obrotowego 2013 (skonsolidowane)
Promowanie recyklingu zasobów Wskaźnik recyklingu Utrzymanie na poziomie ponad 99% w Japonii
Zarządzanie ryzykiem związanym z zasobami wodnymi i reagowanie na nie Postępy w realizacji planu (%) Wzmocnienie działań przez bazę produkcyjną w celu oceny ryzyka i optymalizacji zużycia wody